Kaži

Ako otkrijete neetičke aktivnosti i želite da istaknete nepravilnosti koje se dešavaju u Petrolu, ovde možete bezbedno da podnesete anonimnu prijavu.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks ponašanja i vrednovanja

Energija našeg ponašanja jeste kodeks ponašanja u društvu Petrol. Petrolov kodeks je skup pravila, standarda postupanja i očekivanih ponašanja. Određuje kako u preduzeću radimo i usmerava nas uvek i svuda. Standardi, zapisani u kodeksu, već važe u društvu Petrol i već ih se pridržavamo.

Energija našeg ponašanja govori o tome šta je dobra praksa u našem društvu, kako radimo u svom svakodnevnom okruženju. Kodeks je prilagođen vremenu u kojem živimo. Njegova svrha nije da zabranjuje i sankcioniše, već da predlaže i savetuje. Petrolov kodeks ponašanja potvrdili su i Sindikat radnika grupe Petrol kao i Odbor radnika, što mu daje veću vrednost i značaj.

Energija našeg ponašanja služi kao pomoćno sredstvo u svakodnevnom ponašanju i zaposlenima pomaže da izbegnu situacije kada bi prekršili zakon, naneli štetu preduzeću ili na drugi način oštetili njegov ugled.


Nije nam svejedno

Ponašamo se kako treba. U Petrolu brinemo o stalnom unapređivanju svog ponašanja u primeni korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d.d, Ljubljana je potpisnik Slovenačkih smernica korporativnog integriteta. Potpisom navedenih smernica obavezao se na implementaciju seta mera koje povećavaju transparentnost poslovanja i obezbeđuju visoke etičke standarde u društvu. Jedna od obaveza je i imenovanje ovlašćenih lica korporativnog integriteta čiji su odgovornost i zadatak da obezbeđuju primenu najmodernijih metoda i profesionalnih i etičkih standarda. Prilikom prepoznavanja i vrednovanja koriste različite izvore za prikupljanje informacija i različite tehnike rada. Posebnu pažnju posvećuju adekvatnosti sprovođenja postupaka i kroz svoje nalaze, predloge i preporuke za otklanjanje rizika odnosno nepravilnosti u potpunosti i blagovremeno obaveštavaju upravljačka i nadzorna tela. Istovremeno uspostavljaju mehanizam za sistematsku i nezavisnu kontrolu nad sprovođenjem, ispravnošću i efikasnošću mera za upravljanje rizicima po korporativni integritet.

Kaži

Društvo Petrol je potpisnik Slovenačkih smernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanja kako se ispravno ponašati ili ako vas nešto buni u poslovanju Petrola, možete da se obratite Petrolovim ovlašćenim licima.

Ako otkrijete sumnju na ozbiljne prekršaje, nepravilnost možete da prijavite:

Ovlašćena lica Petrola

Nina Bizjak, šef službe Usklađenost poslovanja

Nina Bizjak se po završetku prava na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Ljubljani 2006. godine kao pravnica zaposlila u kompaniji Ilirika turizem d.o.o, nakon čega je napredovala u šefa pravno-kadrovske službe. Pripajanjem poslovanja u januaru 2009. godine preuzela je i upravljanje pravnim poslovima u društvu Kompas d.d. Jula 2009. prihvatila je izazov pravnice u kompaniji Spar Slovenija, gde je vodila sve radnopravne procese sa pravnom podrškom i savetovanjem u vezi sa zaposlenima, u oblasti zaštite podataka o ličnosti, radnih procesa, internih akata u pogledu zahteva radnopravnog zakonodavstva, radnopravnih postupaka i sporova. Godine 2012. završila je pravnički državni ispit. Istovremeno je između 2011. i 2018. držala seminare u oblasti radnopravnog zakonodavstva na TZO, CPOEF itd. Godine 2018. postala je šef usklađenosti poslovanja u Petrolu. Članica je radnih grupa i projekata koji se bave postavljanjem sistema korporativnog integriteta; ovlašćeno je lice za zaštitu podataka o ličnosti, za korporativni integritet i sprečavanje mobinga.

Boštjan Trstenjak, direktor službe Korporativni nadzor poslovanja i istrage

U društvu Petrol d.d, Ljubljana zaposlen je od 1990. godine. Pre toga obavljao je posao nadzornika poslovanja i prodavca na prodajnom mestu. Godine 2009. preuzeo je vođenje službe Korporativni nadzor poslovanja i istrage unutar Maloprodaje i tokom godina razvio ju je u snažnu samostalnu i nezavisnu službu koja pokriva celokupno poslovanje Grupe Petrol. Glavne tri oblasti koje pokriva Korporativni nadzor poslovanja i istrage jesu: Nadzor poslovanja i istrage, Nadzor lanca snabdevanja, Ocena kvaliteta poslovanja prodajnih mesta i detektivska delatnost. U periodu između 2010. i 2013. obavljao je funkciju predsednika Odbora radnika Petrol d.d, Ljubljana i bio jedan od tri predstavnika zaposlenih u nadzornom odboru društva Petrol d.d, Ljubljana. U okviru nadzornog odbora imenovan je u Revizijsku komisiju. U društvu Petrol d.d, Ljubljana ovlašćeno je lice za korporativni integritet.